Категории

Нови продукти

Новини

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата: 26 Май 2018

GDPR). Този регламент изисква от нас да Ви предоставим повече информация относно това как събираме данни за Вас, какви данни събираме, как ги използваме и с кой ги споделяме. В тази връзка, моля да отделите време да прегледате нашето Съобщение относно защитата на лични данни, където сме отразили необходимите промени.

Бихме искали да Ви информираме, че след като се запознаете с документа, не е необходимо да се предприемат други действия от Ваша страна.

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КИПА ООД ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За нас защитата на лични данни е сериозен въпрос. В това съобщение описваме кои сме ние, каква информация събираме за Вас и какво правим с нея.

Моля, също така да се запознаете с условията за ползване на услугата/продуктите, към които проявявате интерес. В тях е представена по-подробна информация за нашия начин на работа, както и относно ограниченията за допустимост, които може да приложим.

Продукт на КИПА ООД означава: производствено наш продукт и/или продукт от друг производител, като представянето му е изключително и само с търговска цел.


Как събираме информация за Вас?

 

Вие ни предоставяте информацията пряко (например чрез попълване на формуляр онлайн, посредством обаждане до нас или имейл).

 

Може да придобиваме информацията от трети лица (например публично достъпна информация ).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с КИПА ООд“. Каналите за контакт с КИПА ООД включват както физически обекти (например търговски обекти за търговия на дребно ), така и дигитални канали (например приложения и уебсайтове).


Можем да събираме информация за Вас, която Вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

- се регистрирате в наши бази данни (това може да се прави лично на място, чрез приложение или онлайн);


-купите продукти или услуги на КИПА ООД в търговски обект за търговия на дребно;

-инсталирате или ползвате дигитални канали за контакт с КИПА ООД (например приложение или уебсайт);

- се свържете с КИПА ООД през канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефон;

Когато е позволено от закона, може да се сдобиваме с информация за Вас от трети лица.

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно, в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

- информация, необходима за изпълнение на Вашите поръчки

-информация, необходима за предоставяне на гаранционни услуги

- информация, която ни предоставяте във формуляри

- информация за Ваши посещения в обекти предоставящи наши продукти

- информация, която ни предоставяте, когато се обаждате по телефона

- информация за Ваши предпочитания и интереси


Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:


-ако си поръчате продукт от нас посредством канал за контакт, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка, данни за издаване на фактура и данни за продуктите, които сте избрали, за да можем да изпълним задълженията, свързани с Вашата поръчка;

- може да предоставите информация за Вашите предпочитания към продукти и услуги, така че да Ви предлагаме продукти услуги, които представляват интерес за Вас;

- можем да съберем Вашето име и данни за контакт с цел доставка на желания продукт или услуга

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация за Вашия профил

В този раздел представяме целите, за които използваме лична информация. Все пак трябва да се има предвид, че това е глобално съобщение, и когато в законодателството в дадена държава са въведени ограничения или забрани за определени дейности, посочени в настоящото съобщение, ние няма да използваме информацията за Вас .

При спазване на горното условие, ние използваме информацията за Вас за следните цели:


За да Ви продаваме нашите продукти, в т.ч. изпълнение на Ваши поръчки, обработка на Вашите плащания;

За да Ви предоставим услуги, свързани с продажбите, в т.ч. обработка на Ваши запитвания и искания, и за предоставяне на гаранционни услуги


За спомагателни дейности, свързани с всичко изброено дотук, в това число администриране на Вашия акаунт, за осигуряване на възможност за ползване на каналите за контакт с КИПА ООД, за кореспонденция с Вас, за управление на Вашите отношения с нас или с хора, които подпомагат нашите продукти или услуги (например следпродажбено обслужване), за администрация и отстраняване на проблеми .


За други цели, за които ще бъдете надлежно уведомени или които са ясни от съответния контекст в момента, когато информацията за Вас се събира за първи път .

Правното основание за използване на информацията за Вас е едно от следните:


изпълнение на законово задължение, приложимо за нас;

- изпълнение на договор, по който Вие сте страна;

- легитимен бизнес интерес, пред който Вашите интереси да защитите информацията за Вас, нямат преимущество

- когато не е приложимо нито едно от горните - дадено от Вас съгласие (което ние ще поискаме преди да започнем да обработваме информацията).

Целите, за които ползваме информацията за Вас, както и съответните методи на събиране и правното основание за ползване, са:

Продажба на нашите продукти

- изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)

- обработка на Вашите плащания

- предоставяне на гаранционни услуги

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас (обикновено име, адрес, имейл адрес, данни за осъществяване на плащания,).

Ние използваме тази информация, за да спазим своите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти.

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

- обработка на Вашите запитвания и искания

- кореспонденция с Вас

- обща администрация и разрешаване на проблеми

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на нашите клиенти, свързани с продажбите , пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Спомагателни дейности във връзка с горните

- администриране на Вашите акаунти

- осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с КИПА ООД (например като възможност за вход в раздели на съответния канал с ограничен достъп за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, обвързване на вашата пазарна количка с Вас)

- кореспонденция в Вас

- управление на срещите Ви с нас или с някой, който подпомага нашите продукти и услуги (например във връзка с нов продукт или следпродажбено обслужване)

- администриране и разрешаване на

проблеми

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и парола (или еквивалент) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство).

Ние ползваме тази информация на основанието, което съответства на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например когато администрираме Ваш акаунт с оглед извършване на покупки или за предоставяне на следпродажбени услуги, ние ползваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; при администриране на Вашия акаунт с цел да Ви покажем нашите продукти, ние извършваме спомагателна дейност във връзка с маркетинга/предлагането и следователно ние ползваме информацията на основание легитимен бизнес интерес за предлагане на нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информацията за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста). В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Тогава ще изготвим допълнително съобщение, в което това ползване е подробно описано. Трябва да четете допълнителното съобщение във връзка с и в контекста на настоящото съобщение.


Може да споделяме информация за Вас с трети лица ,

като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, търговци на дребно, продуктови консултанти .

Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е позволено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи, в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други служители на държавата; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която притежаваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат да предпазим информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията. След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

 

Обикновено запазваме данни на база критериите, описани по-долу:

-покупки и гаранции

Ако закупувате стоки, ние запазваме подробности за това за срока, необходим за изпълнение на продажбата и с цел изпълнение на законовите задължения (например за данъчни и счетоводни цели). Ако се регистрирате за гаранционно обслужване за устройство, ние запазваме подробности за срока на съответната гаранция.

- обслужване на клиенти

Anchor Ако се свържете с нас по телефона, ние правим запис на това събитие (например подробности за Вашето запитване и нашия отговор) и пазим този запис за необходимия срок с оглед на нашите взаимоотношения, например ако искате да заменим устройство в гаранционен срок или ако направите заявка за доставка на неналичен продукт. Тези записи ще бъдат съхранявани само

временно.

Можем да актуализираме настоящото съобщение (и всяко допълнително съобщение, свързано със защита на лични данни) периодично. Ние ще Ви уведомим за измененията, когато такова изискване е предвидено по закон.

 

 

С уважение,

Екипът на КИПА ООД

Нови продукти

Дата: 03 Апр 2009

Имаме нови продукти на склад. Избирайте от нашия каталог с висококачествени артикули.

Магазинът е отворен

Дата: 21 Мар 2009

Онлайн магазинът е готов. Гордеем се с това което сме постигнали!

Количка

Количката е празна.

Валути

FreeCall